Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Villkor för paketresor

Dessa allmänna villkor gäller vid köp av paketresa från hotell inom Elite Hotels-kedjan. Med paketresa avses en kombination av minst två olika resetjänster i enlighet med definitionen i paketreselagen (2018:1217). Med arrangör avses i dessa villkor det hotell inom Elite Hotels-kedjan som anges på bekräftelsen. Begreppen resetjänst, arrangör och resenär ska i dessa villkor ha samma mening som i paketreselagen. Med avresa avses, om inte transport ingår i paketresan, den tidpunkt då incheckning på hotell enligt avtalet kan påbörjas.

VILLKOR FÖR PAKETRESOR

AVTALET

Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om köp av paketresa.

Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

Huvudresenären ansvarar för att vidarebefordra all information från arrangören och dennes underleverantörer till samtliga resenärer.

Genom att boka bekräftar huvudresenären att denne samt alla resenärer som omfattas av bokningen är över 18 år eller har vårdnadsgivares tillstånd.

Resetjänst ingår i paketreseavtalet endast om denna bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om resetjänsten sålts av arrangören tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen och övriga handlingar så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av dennes uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

För resetjänst som ingår i paketresan kan Arrangören eller dennes underleverantör uppställa särskilda instruktioner eller villkor, t.ex. vad gäller säkerhet eller ansvar.

 

PRIS OCH BETALNING

Totalpriset för paketresan framgår av bekräftelsen. Resenären ska betala paketresans pris  i enlighet med villkor angiva i bekräftelse. Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid in­kvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

 

RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan. Ändring av avtalet kan i vissa fall innebära avbokning av avtalad tjänst i kombination med nybokning av annan tjänst, vilket kan medföra kostnader för resenären. Vid ändringar på resenärens begäran förbehåller sig arrangören rätten att ta ut en administrativ avgift.

Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avbeställningsavgift.

Särskilda avbeställningsvillkor kan gälla för tjänst som ingår i paketresan. Detta framgår i så fall av bokningsbekräftelsen. Om inte annat framgår av bokningsbekräftelsen gäller följande avbokningsregler:

Vid avbokning fram till 48 timmar före ankomst utgår ingen avbokningsavgift. Vid avbokning senare än 48 timmar före ankomst är avbokningsavgiften 100 % av resans pris.

 

RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören om överlåtelsen. Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen.

Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

 

ÄNDRINGAR FÖRE AVRESA

  • Ändring av avtalsvillkor

Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt. Om ändringen är obetydlig har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

  • Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av arrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

  • Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd.

Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

 

ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR FULLGÖRANDET AV RESAN

  • Ändringar pga omständigheter utanför arrangörens kontroll

Arrangören har rätt att ändra programlogistik, avgångs- och ankomsttider samt programinnehåll vid omständigheter som uppstår utanför leverantörens kontroll, som exempelvis försenade eller inställda transporter eller väderförhållanden som bedöms försvåra eller omöjliggöra arrangemangets säkerhet eller praktiska genomförande. Sådana ändringar ska skyndsamt delges resenären och i förekommande fall ersättas av annat programinnehåll så likt det som avtalats som möjligt.

Resenären har rätt till prisavdrag om det tillhandahållna arrangemanget härigenom får ett lägre värde än vad som avtalats. resenären har inte rätt till prisavdrag om ändring beror på resenären eller något förhållande som denne ansvarar för. Resenär har inte heller i dessa fall rätt till skadestånd.

  • Bristande genomförande

Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

  • Väsentliga fel

Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ, kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd

 

OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

Prisavdrag utgår inte om felet beror på resenären.

Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

 

REKLAMATION

Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på plats. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

 

RESENÄRENS ANSVAR

  • Arrangörens anvisningar

Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av arrangören eller av någon som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler och säkerhetsinstruktioner som gäller för resan och för de resetjänster som ingår i resan och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

  • Resenärens ansvar för skada

Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören eller dennes underleverantör.

  • Resenärens ansvar för formaliteter

Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

 

TVIST

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Beställare som är konsument kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr för att få tvisten prövad.