Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Medlemsvillkor

Medlemsregler och villkor som gäller för Elite Hotels Rewards. Vid frågor ber vi dig kontakta medlemsservice via e-post till member@elite.se.

ALLMÄNNA Villkor

1.1 Medlemskap i Elite Hotels Rewards är ett avtal mellan Elite Hotels of Sweden, org. nr. 556248-5259 (härefter "Elite Hotels") och dig personligen (härefter "Medlem").

1.2. Medlemskap i Elite Hotels Rewards är personligt och beviljas endast till personer som fyllt 18 år. Medlemskap beviljas inte till företag eller andra juridiska personer.

1.3. Elite Hotels förbehåller sig rätten att utan förvarning, göra ändringar av innehållet (t.ex. medlemsregler, medlemsförmåner, poäng- och nivåregler etc.) i Elite Hotels Rewards. Medlem ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad i förhållande till eventuella ändringar av villkoren.

1.4. Elite Hotels förbehåller sig rätten att sluta skicka regelbunden information till medlemmen om 0 poäng intjänats under en 12 månaders period.

1.5. Om 0 poäng registrerats under en sammanhängande 3 årsperiod förbehåller Elite Hotels sig rätten att utan föregående avisering avsluta medlemskapet och ta bort eventuellt outnyttjade poäng.

1.6. Medlemmen ansvarar för att uppge medlemsnummer på hotellen eller hos partners för att ta del av bonuspoäng och förmåner.

1.7. Medlemmen kan när som helst avsluta sitt medlemskap genom skriftlig begäran per e-post till Elite Hotels Medlemsservice på member@elite.se.

1.8. En uppsägning träder i kraft så fort Elite Hotels Rewards har administrerat uppsägningen, vanligtvis inom 72 timmar. Intjänade bonuspoäng blir obrukbara i samband med uppsägning.

1.9. Medlemmen kan samla poäng och utnyttja sina förmåner genom att uppge sitt medlemsnummer i Elite Hotels Rewards.

1.10. Nätter bokade till medlemspris får inte säljas vidare till tredjepart. Om detta sker förbehåller vi oss rätten att ändra bokningen till dagens flexpris med tillhörande bokningsvillkor.

1.11. En medlem kan inte boka fler än 4 rum på sin medlemsrabatt under samma boendeperiod, medlemmen måste själv bo i ett av rummen. Om fler rum bokas förbehåller vi oss rätten att ändra bokningarna till dagens flexpris med tillhörande bokningsvillkor. Poäng och nivånätter ges endast för det rum som medlemmen själv bor i. 

1.12. Vid missbruk eller misskötsel av medlemskapet har Elite Hotels rätt att avsluta detta omedelbart. En misskötsel kan till exempel vara obetalda visteler, att bete sig respektlöst eller omedgörligt gentemot Elite Hotels eller dess partners, begå kriminella handlingar eller handlingar som anses omoraliska eller oetiska, eller som bryter mot dessa bestämmelser och villkor.

1.13. Eventuellt missbruk av medlemskapet kan komma att polisanmälas.

1.14. Vid eventuell tvist om hela eller delar av innehållet i dessa villkor gäller svensk lag och avgörande sker i svensk domstol. Elite Hotels är inte ansvarigt för händelser som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krishändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet.

1.15. Elite Hotels of Sweden förbehåller sig rätten att avveckla Elite Hotels Rewards med sex (6) månaders varsel till medlemmarna. Ett sådant varsel kan förmedlas via e-post eller publiceras på Elite Hotels of Swedens hemsida. Elite Hotels ansvarar inte för den förlust som en sådan avveckling eventuellt kan innebära för den enskilde medlemmen.

1.16. Elite Hotels of Sweden förbehåller sig rätten att stänga ett hotell. Om hotellet stängs helt eller delvis, kommer eventuella förmåner för en kommande bokning att utebli.

BONUSPOÄNG

2.1. Bonuspoäng och nivånätter ges endast för ett rum per tillfälle och endast när medlemmen personligen bott på hotellet. Poäng är personliga och kan inte överlåtas till ett annat medlemskonto.

2.2. Det enda tillfället då medlemmen kan tjäna poäng för flera rum än det rum som medlemmen personligen bor i, är om medlemmen har bokat rum tillsammans med sin familj under en och samma vistelse. Med familj menas barn upp till 13 år samt partner. Nivånätter intjänas inte för mer än ett rum. 

2.3. Intjänade bonuspoäng är giltiga under tre (3) år efter intjäningstillfället, därefter förfaller outnyttjade poäng automatiskt och blir obrukbara. Vid uttag av poäng används alltid de äldsta poängen först.

2.4. Medlemmen ansvarar för att ta reda på poängens giltighetstid och när dessa förfaller, redan förfallna poäng återinförs inte. 

2.5. Medlemmen ansvarar själv för att vistelser registreras. Saknas en vistelse ska denna efterregistreras via medlemsservice senast 6 månader efter utcheckningstillfället. 

2.6. Bonuspoäng eller nivånätter ges ej om en gjord bokning inte nyttjas, även om bokningen redan är förbetald, en så kallade no show-situation.

2.7. Bonuspoäng har inte ett ekonomiskt värde och kan inte lösas in mot kontanter.

2.8. Elite Hotels kan komma att exkludera möjligheten till att samla poäng i samband med specialerbjudanden och vissa avtal med företag, samarbetspartners och organisationer.

2.9. Elite Hotels har rätt att inom sex månader utan varsel, korrigera eller radera felaktigt posterade poäng och eller nivånätter. 

TJÄNA BONUSPOÄNG

3.1. Bonuspoäng- och nivånätter ges för kvalificerande övernattningar. Med kvalificerande övernattningar menas bokningar gjorda via Elite Hotels egna bokningskanaler (Centralbokningen, hotellen direkt eller elite.se) samt avtalspriser bokade via traditionell resebyrå. Gäller ej Longstay.

3.2. Bonuspoäng- eller nivånätter ges inte för bokningar skapade av tredje part, till exempel online-resebyråer, charterbolag, bussbolag eller liknande. Elite Hotels Medlemsservice besvarar frågor gällande specifika bokningar. Bonuspoäng- eller nivånätter ges inte när medlemmen utnyttjar bonusnätter.

3.3. Inköp av varor och tjänster som tillhandahålls av extern part eller endast förmedlas av Elite Hotels, berättigar inte till poäng, exempelvis evenemangsbiljetter, blommor etc.

3.4. Poäng utgår med 1 poäng per spenderad krona, om inget annat anges.

3.5. Medlem i Elite Hotels Rewards får poäng oavsett hur hotellnotan betalas (kontant, kort eller faktura) förutsatt att övernattningen är poänggrundande och att medlemsnumret är registrerat i bokningen.

3.6. Poäng vid restaurangbesök ges för sällskap på upp till 5 personer, och för maximalt 5000 kr. Endast ett medlemskap kan användas per sällskap. Poäng för restaurangbesök ges endast i samband med övernattning på hotellet. Betalning med inlösta värdecheckar, t.ex. restaurangcheckar, berättigar inte till intjäning av poäng.

3.7. Medlemsnummer måste uppvisas/uppges i samband med beställning i restaurangen och notan måste debiteras till rummet för att medlemmen ska få poäng.

3.8. I samband med konferensboende (helpensionskonferens inklusive övernattning) med gemensam betalning får den enskilde medlemmen ett fast antal poäng/natt enligt information som presenteras på Elite Hotels hemsida vid det aktuella tillfället.

3.9. Ren lokalhyra, konferensförtäring eller hyra av konferensutrustning ger inte poäng.

3.10. Poäng blir tillgängliga på medlemmens konto efter utcheckning.

TJÄNSTERESOR

4.1. Om medlemmen använder poäng som tjänats in i samband med tjänst i privat syfte, kan detta vara skattepliktigt. Det är medlemmens ansvar att informera arbetsgivaren och/eller berörd myndighet samt betala eventuella skatter eller avgifter till följd av användningen.

4.2. Medlemmen kan vara skyldig att på förhand anmäla användning av poäng till arbetsgivaren. Arbetsgivarens policy kring denna typ av frågor gäller.

4.3. Elite Hotels ansvarar inte för eventuella skatter- eller avgifter som kan uppkomma i samband med intjäning av poäng och medlemsförmåner.

EFTERREGISTRERING

5.1. Bonuspoäng som av olika skäl inte registrerats på vanligt sätt kan efterregistreras inom sex (6) månader efter avslutad hotellvistelse. Förutsättningen för detta är att gästen var medlem i Elite Hotels Rewards vid det aktuella intjäningstillfället. Efterregistrering sker via Elite Hotels Medlemsservice.

5.2. Nya medlemmar kan efterregistrera poäng för vistelser som varit högst en (1) månad tillbaka i tiden från den dagen medlemskapet registrerades, dock högst sex (6) månader efter avslutad vistelse.

ANVÄNDA BONUSPOÄNG

6.1. Poäng kan användas till uttag av bonusnätter eller andra erbjudanden hos Elite Hotels eller dess samarbetspartners enligt information som presenteras på Elite Hotels hemsida vid det aktuella tillfället.

6.2. Samtliga bonusuttag görs i inloggat läge på ”Mina sidor” på elite.se eller via Elite Hotels Medlemsservice.

6.3. Två medlemmar eller fler kan inte lägga ihop sina poäng för att på så sätt uppfylla gränsen för poänguttag om detta inte speciellt anges specifikt i erbjudandet.

6.4. Tillgängligheten av bonusnätter på Elite Hotels är beroende av ledig kapacitet vid bokningstillfället. Det kan finnas lediga rum till Flex-pris även om antalet rum som avsatts till uttag av bonusnätter är fullbokade. Det kan också finnas tillfällen då inga hotellrum finns tillgängliga för bonusnattsuttag.

6.5. Vid uttag av bonusnatt förbehåller sig Elite Hotels rätten att exkludera möjligheten att nyttja medlemsförmåner.

6.6. Poängkostnader som presenteras på elite.se för bonusnätter avser 1 person i enkelrum eller 2 personer i övriga rumskategorier. Extra kostnad för ytterligare personer tillkommer.

6.7. Alla utställda vouchers är en värdehandling och borttappade eller förlorade vouchrar ersätts ej. Återbetalning i kontanter eller poäng är inte möjligt. Värdecheckens giltighetstid står skriven på checken och ska användas innan utgångsdatumet förfallit. Utställda värdecheckar, presentkort och bonusnätter får ej säljas vidare.

6.8. Avbokning av bonusnatt eller övriga poänguttag måste göras inom föreskriven tid. Om de poäng som använts till betalning av poänguttaget har hunnit förfalla vid avbokningstillfället återbetalas dessa inte till medlemmens konto.

6.9 Elite Hotels Rewards förbehåller sig rätten att utan varsel dra poäng i efterhand om tekniska problem uppstår i samband med bokning av bonusnatt eller annat poänguttag. 

MEDLEMSNIVÅER

7.1. För uppgradering till ny nivå, eller för att behålla befintlig nivå, krävs följande antal kvalificerande övernattningar på Elite Hotels under ett medlemsår: Silver - 5 nätter, Gold - 15 nätter och Platinum - 55 nätter

7.2. Man behåller sin uppgraderade medlemsnivå under pågående medlemsår och efterföljande ett (1) medlemsår.

7.3. Elite Hotels Rewards förbehåller sig rätten att utan varsel korrigera en eventuellt felaktig medlemsnivå. 

FÖRMÅNER

8.1. Aktuella medlemsförmåner finns angivet på Elite Hotels hemsida.

8.2. Medlemmen får en restaurangcheck per natt med valör baserat på medlemsnivå och gäller för mat och dryck på hänvisade restauranger och pubar. Restaurangchecken är giltig en dag och man kan inte samla ihop flera checkar och använda under ett och samma tillfälle.  Gäller ej som betalning för produkter i minibaren, room service-avgifter eller kiosker på hotellet. Finns det ingen öppen hänvisad restaurang eller pub på orten utgår restaurangchecken. Förlorad eller missad check ersätts ej.

8.3. Medlemsförmåner på hotellet erbjuds i mån av plats och ges endast när medlemmen personligen bor. Tredjepartsbokningar, Longstay och vissa avtal ger inte tillgång till medlemsförmåner. Har hotellet stängt helt eller delvis, utgår berörda förmåner.

8.4. Vid övernattning på Hotel Bishops Arms får gästen tillgodoräkna sig poäng, nivånätter och restaurangcheckar. Övriga förmåner gäller inte på Hotel Bishops Arms.

PARTNERS

9.1. Poäng kan tjänas in hos vissa samarbetspartners som är anslutna till Elite Hotels Rewards enligt information som presenteras på Elite Hotels hemsida vid det aktuella tillfället.

9.2. Samtliga regler som anges under kap. 3 (Tjäna bonuspoäng) gäller även för intjäning av poäng i samarbetspartners lojalitetsprogram. Generellt sker poängintjäning endast i ett program per vistelse. Intjäning i både Elite Hotels Rewards och ett samarbetsprogram kan endast ske om det tydligt framgår att denna möjlighet finns.

PERSONUPPGIFTS- & INTEGRITETSPOLICY

Vi värnar om din integritet och följer tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson (General Data Protection Regulation). Elite Hotels of Sweden (556248-5259) samlar in personuppgifter från hotellgäster och medlemmar i vårt lojalitetsprogram, Elite Hotels Rewards. Med personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt kan kopplas till en i dag levande person. Elite Hotels ansvarar för personuppgifter som du lämnar till oss.

Vi använder dina personuppgifter till att administrera och bearbeta bokningar samt till att anpassa och utveckla våra tjänster så att de fungerar bättre för dig före, under och efter din vistelse. När du lämnar personuppgifter till oss så kommer vi att hantera dem i enlighet med rådande regler.

10.1. De personuppgifter som medlemmen anger i samband med sin medlemsanmälan, i framtiden eller som på annat vis kommer Elite Hotels tillhanda inom ramen för medlemskapet i Elite Hotels Rewards, kommer att behandlas av Elite Hotels eller dess rättsefterträdare i syfte att administrera medlemskapet.

10.2. Genom anmälan till medlemskap eller användning av medlemskapet, godkänner medlemmen till nedan nämnda behandling av personuppgifter samt till att motta medlemsinformation och marknadsföringsmaterial per post, e-post eller SMS, förutsatt att medlemmen vid anmälan eller senare uppgivit sin adress, e-postadress eller mobiltelefonnummer till Elite Hotels.

10.3. Medlemmen godkänner till att Elite Hotels of Sweden, dess partners, underleverantörer och företag behandlar medlemmens personuppgifter för de ändamål som framgår av medlemsvillkoren och nedan:

  • Administrera Elite Hotels Rewards
  • Uppdatera personuppgifter
  • Tillhandahålla och utveckla Elite Hotels eller partners tjänster och produkter
  • Förbättra kvaliteten på hotellupplevelsen och digitala tjänster
  • Individualiserad kommunikation så att du får relevanta erbjudanden
  • Marknadsföring och direkt marknadsföring från Elite Hotels
  • Överföra kontaktuppgifter till partners

10.4. För ovanstående ändamål kan Elite Hotels komma att använda och samla in personuppgifter enligt nedan:

  • Uppgifter som medlemmen lämnat vid registrering, vid användning av Elite Hotels Rewards eller vid köp av tjänster eller produkter från Elite Hotels
  • Personuppgifter kan komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register

10.5. Vi sparar köp- och uttagsinformation samt medlemmens handlingar i epost- och SMS kommunikation.

10.6. Medlemmen har rätt att efter skriftlig begäran till Elite Hotels, få information om vilka personuppgifter om medlemmen som Elite Hotels behandlar.

10.7. Medlemmen har rätt att begära att uppgifter rättas eller raderas. Detta ska ske skriftligen till Elite Hotels Medlemsservice.

10.8. Kontoinformation gällande medlemskapet lämnas endast ut till medlem, eller till den person som kan uppvisa en skriftlig fullmakt som är undertecknad av medlemmen.

10.9. Vid ett namnbyte kontaktar du medlemsservice via member@elite.se.

10.10. Medlemmen kan när som helst avregistrera sig från direkt marknadsföring genom att kontakta Elite Hotels varpå Elite Hotels upphör med sådan marknadsföring.

GILTIGHET

11.1. Medlemsreglerna träder i kraft 1 juni 2007. Revidering 22 januari 2022 som ersätter alla tidigare medlemsregler och gäller tills vidare.

Kontakta medlemsservice 

 

Elite Hotels Rewards
Box 21034 100 31 Stockholm

Tel: +46-771-788 789
E-post: member@elite.se